Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΑΡΧΕΙΟ

Προκήρυξη Γ΄Εθνικής Κατηγορίας 2018-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 – 2019
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
αφού έλαβε υπόψη :
α. Το Καταστατικό της.
β. Τους Κανονισμούς της
γ. Την από 26/7/2018.απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. (Νο 11/26/7/201).
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Τους αγώνες του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου
2018 – 2019
Άρθρο 1. Προκήρυξη / Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας,
και των ομάδων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας.
Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην
Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της ομάδας.
Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των
προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.
Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής
κατηγορίας ανήκει στην Επιτροπή Διοργανώσεων και στην Υποεπιτροπή της Γ΄ Εθνικής
κατηγορίας ( εφεξής « η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας διεξάγονται
σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της
F.I.F.A.,
β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.,
γ. των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν
προβλέπονται από την παρούσα.
δ. και συμπληρωματικά των αποφάσεων της Επιτροπής.
Άρθρο 3. Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε οκτώ (8) ομίλους. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία τα
σωματεία που δικαιούνται συμμετοχή στην εν λόγω κατηγορία δεν λάβουν μέρος ή προκύψει
μικρότερος αριθμός σωματείων από τον αναμενόμενο, η Ε.Π.Ο. διατηρεί το δικαίωμα να
τροποποιήσει τον αριθμό των ομίλων.
Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Δευτέρα 13
Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00, Δήλωση Συμμετοχής (πρωτότυπη) σε ειδικό έντυπο, που θα
γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Η Δήλωση
πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο των πεντακοσίων (500) ευρώ.
Στην περίπτωση που το σωματείο – πρωταθλητής δεν δηλώσει συμμετοχή στην ανωτέρω
ημερομηνία, τότε το δεύτερο σωματείο στην βαθμολογική κατάταξη που έχει δικαίωμα να τον
αντικαταστήσει, μπορεί να υποβάλει Δήλωση Συμμετοχής έως την Παρασκευή 17 Αυγούστου
και ώρα 15:00.
Εάν και το δεύτερο σωματείο δεν δηλώσει συμμετοχή στην ανωτέρω ημερομηνία, τότε το τρίτο
σωματείο στην βαθμολογική κατάταξη που έχει δικαίωμα να το αντικαταστήσει, μπορεί να
υποβάλει Δήλωση Συμμετοχής έως την Πέμπτη 23 Αυγούστου και ώρα 15:00.
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. το Συνυποσχετικό Διαιτησίας /
Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του σωματείου/ομάδας περί της
ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των
οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένη.
Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής
δεν γίνεται δεκτή.
Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως
αυτά θα κοινοποιηθούν σε ειδικό έγγραφο στα σωματεία, με ευθύνη της Επιτροπής.
Σωματεία, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς την Ε.Π.Ο. και
τις Ενώσεις που ανήκουν, μέχρι την ημερομηνία που έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν Δήλωση
Συμμετοχής, θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν Δήλωση Συμμετοχής.
Ως ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος ορίζεται η Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018.
Άρθρο 4. Επικοινωνία
Τα σωματεία στη Δήλωση Συμμετοχής υποχρεωτικά θα αναφέρουν τον αριθμό F.A.X. Για κάθε
αλλαγή του αριθμού αυτού θα ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η Ε.Π.Ο.
Η αλληλογραφία της Ε.Π.Ο. με τα σωματεία της κατηγορίας δύναται να γίνει και με το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E – mail), σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 5 του Κ.Α.Π.
Άρθρο 5. Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών
και της προκήρυξης και αφορούν:
α. στα σωματεία που μετέχουν στους αγώνες του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής
κατηγορίας και
β. σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτά με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται
μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου.
Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας τα σωματεία
συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την
επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε
περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, με οποιαδήποτε διαδικασία,
περιλαμβανομένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ. Σε περίπτωση
παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 5, τότε, με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., το
υπαίτιο σωματείο θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας και θα του
απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα για πέντε (5) ημερολογιακά έτη.
Άρθρο 6. Γήπεδα / Ημέρα -ώρες έναρξης αγώνων
Όλοι οι αγώνες της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας διεξάγονται σε ημέρες και ώρες που ορίζονται από
την Επιτροπή και υποχρεωτικά, σε γήπεδα που θα διαθέτουν τη νόμιμη άδεια λειτουργίας και
ακόμη τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της προκήρυξης.
Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση. Για την έγκυρη συμμετοχή ενός σωματείου στο πρωτάθλημα της
Γ΄ Εθνικής κατηγορίας πρέπει να δηλώνεται ένα γήπεδο ως κύρια έδρα και ένα δεύτερο γήπεδο
ως εναλλακτική έδρα προαιρετικά .
Σωματείο που δεν διαθέτει γήπεδο με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές δεν θα γίνεται
δεκτό στο πρωτάθλημα.
Σε περίπτωση που το γήπεδο-έδρα σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα,
κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του
σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα υποδεικνύεται από το σωματείο και θα βρίσκεται εντός των
γεωγραφικών ορίων της Ένωσης στην οποία ανήκει το σωματείο και πληροί τους όρους της
διοργάνωσης. Γήπεδο εκτός των ορίων της Ένωσης δεν μπορεί να δηλωθεί ως έδρα από ένα
σωματείο, εκτός εάν ρητά επιτρέπεται από την Ε.Π.Ο. να το πράξει, (Καταστατικό άρθρο 78
παρ. 4).
Εάν ένα σωματείο δεν δηλώσει ή δεν μπορεί να δηλώσει άλλη έδρα τότε η Επιτροπή θα
αποφασίζει για την έδρα διεξαγωγής του αγώνα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια δύναται να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το
γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον
είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξή του.
Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων σωματείων για αλλαγή ημέρας ή/και ώρας ή/ και γηπέδου, θα
πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία δέκα (10) ημέρες απαραιτήτως πριν τον αγώνα,
πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει τη βασιμότητα ή μη του
αιτήματος, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για τον σωστό προγραμματισμό και την έγκαιρη
ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Τα σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του
προγράμματος στα κοινοτικά – δημοτικά και εθνικά γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και
στις οικείες αστυνομικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
Τα σωματεία έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα δηλώσουν ως έδρες τους,
τα οποία θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λάβουν άδεια
διεξαγωγής αγώνα από την Αρμόδια Περιφέρεια.
Άρθρο 7. Γιατρός αγώνα
Η παρουσία γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την
ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου η
σφραγίδα). Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα του γηπεδούχου
Σωματείου, το οποίο χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και του επιβάλλεται η χρηματική ποινή
των χιλίων (1000,00) ευρώ, (άρθρο 16 του ΚΑΠ).
Άρθρο 8. Διαιτητές
Στους αγώνες του εν λόγω Πρωταθλήματος δύναται να ορίζεται και τέταρτος (4ος
) Διαιτητής
όπου η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο.
Επίσης τέταρτος (4ος) Διαιτητής θα ορίζεται και σε όλους τους αγώνες του «ειδικού
πρωταθλήματος».
Σε κάθε περίπτωση ο τέταρτος (4ος
) Διαιτητής δύναται να είναι από την οικεία Ένωση του
γηπεδούχου σωματείου.
Άρθρο 9. Προπονητές
Σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 11 του Κανονισμού Προπονητών ποδοσφαίρου, όλα τα
σωματεία Γ΄ Εθνικής είναι υποχρεωμένα να απασχολούν πρώτο Προπονητή. Επίσης είναι
υποχρεωμένα να απασχολούν ως Προπονητή κάτοχο Διπλώματος U.E.F.A. Β΄ τουλάχιστον και
τυχόν Βοηθούς Προπονητές κατόχους Διπλώματος U.E.F.A. Β΄ τουλάχιστον.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του δελτίου πιστοποίησης το οποίο είναι
αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
της Ε.Π.Ο. (http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42944).
Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν την ταυτότητα τριετίας σε ισχύ και το δελτίο
πιστοποίησης προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο.
Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται
στην Ε.Π.Ο. (τμήμα προπονητών), εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται
οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.
Άρθρο 10. Ποδοσφαιριστές
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Κ.Α.Π.
Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε
σωματείου και καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που δικαιούνται να
αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως τεσσάρων (4)
ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Για την αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019 είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα
(18άδα), δύο (2) ποδ/στών ηλικίας κάτω των είκοσι ένα (21) ετών, γεννηθέντες την 01.01.1997
και εντεύθεν και δεν θα δύνανται να συμπληρωθούν οι θέσεις τους στην (18άδα) από
ποδοσφαιριστές μεγαλύτερης ηλικίας.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε σωματείο δεν τηρήσει την συγκεκριμένη υποχρέωση, θα του
επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ ανά αγώνα.
Για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα
και η συμμετοχή σε όλη την διάρκεια του αγώνα, δύο (2) ποδ/στών ηλικίας κάτω των είκοσι
ένα (21) ετών, γεννηθέντες την 01.01.1998 και εντεύθεν.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως τεσσάρων (4)
ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα τριών (33) ετών. Για το πρωτάθλημα της περιόδου
2018 – 2019 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από την 01.01.1986.
Στους αγώνες του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας επιτρέπεται, σε όλη την διάρκεια
του αγώνα, η αντικατάσταση μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών (άρθρο 16 του Κ.Α.Π.).
Όλα τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να αποστείλουν την μία από τις δύο πρωτότυπες
καταστάσεις υγείας των ποδοσφαιριστών τους, για να λάβουν από την Διοργανώτρια την
απαιτούμενη βεβαίωση που θα συνοδεύει την κατάσταση υγείας που θα έχουν στην κατοχή
τους και μαζί θα επιδεικνύονται στον διαιτητή.
Άρθρο 11. Ομάδες Υποδομής
Όλα τα σωματεία υποχρεούνται να συμμετέχουν, με την ανάλογη ομάδα ( Κ-14 ή Κ-16 ή Κ-18),
στο πρωτάθλημα υποδομών της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκουν.
Κάθε σωματείο υποχρεούται, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας ,
να υποβάλει στην Ε.Π.Ο. (υπόψη της Επιτροπής) αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής στο ως
άνω πρωτάθλημα. Εάν οι Ε.Π.Σ. δεν έχουν ξεκινήσει την διαδικασία για την έναρξη των
πρωταθλημάτων τους και ως εκ τούτου τα σωματεία δεν έχουν αντίγραφο της δήλωσης
συμμετοχής, υποχρεούνται να καταθέσουν αντ’ αυτής υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.
1599/1986) με την οποία θα βεβαιώνουν ότι, θα συμμετάσχουν στο ως άνω πρωτάθλημα.
Σε περίπτωση που δεν συμμετάσχει πλήρως, ενώ έχει δηλώσει συμμετοχή, στα πρωταθλήματα
υποδομής της Ε.Π.Σ. απαγορεύεται η συμμετοχή του, με όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις,
στους αγώνες πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής, έως την συμμόρφωσή του με την παραπάνω
υποχρέωσή του, εκτός εάν δεν διεξάγει ανάλογα πρωταθλήματα η Ε.Π.Σ.
Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητεί, όποτε αυτή κρίνει απαραίτητο, επίσημη ενημέρωση από
τις Ε.Π.Σ. για το εν λόγω θέμα.
Άρθρο 12. Έπαθλα πρωταθλήματος
Στην πρωταθλήτρια ομάδα κάθε ομίλου θα απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλια για τους
ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της.
Άρθρο 13. Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα
Τα Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα ανήκουν στα σωματεία και η διαδικασία παραχώρησή τους από
τα σωματεία στον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δικαιούχο φορέα, περιγράφεται στο άρθρο 29
του Κ.Α.Π.
Άρθρο 14. Προβιβασμός – Υποβιβασμός
Προβιβασμός στη Β΄ Εθνική Κατηγορία (Football League)
Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων, θα προβιβαστούν στη Football League
τέσσερις ομάδες, που θα προκύψουν από το «ειδικό πρωτάθλημα». Συνολικά θα προβιβαστούν
τέσσερις (4) Ομάδες.
Αν μία ή περισσότερες ομάδες που δικαιούται να αγωνιστούν στην Football League
παραιτηθούν για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα που ακολουθεί
ή δεν δηλώσουν συμμετοχή ή δεν λάβουν την απαιτούμενη για την συμμετοχή τους
αδειοδότηση, ή αν μία ή περισσότερες από τις δικαιούμενες να προβιβασθούν ομάδες από την
Γ΄ Εθνική ερασιτεχνική κατηγορία στην Β΄ Εθνική επαγγελματική κατηγορία δεν καταφέρουν να
συστήσουν ΠΑΕ ή δεν λάβουν την προβλεπόμενη αδειοδότηση, τότε το δικαίωμα για
προβιβασμό αποκτούν οι τέσσερεις (4) αμέσως επόμενες στην σειρά κατάταξης μετά τον
προβιβασμό των προβλεπόμενων του ειδικού πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής
κατηγορίας και σύμφωνα με την σειρά κατάταξής τους και με τους ίδιους κανόνες.
Παραμονή στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία/Υποβιβασμός στις Ε.Π.Σ.
Ο αριθμός των σωματείων, συνολικός και ανά Όμιλο, που θα υποβιβαστούν στο τέλος της
αγωνιστικής περιόδου στα πρωταθλήματα ευθύνης των ΕΠΣ, θα αποφασιστεί από την Ε.Π.Ο.
μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δηλώσεων συμμετοχής.
Προβιβασμός από Ε.Π.Σ.
Οι πενήντα τρεις (53) πρωταθλήτριες ομάδες των Ε.Π.Σ. και οι τρεις (3) δευτεραθλήτριες ομάδες
των ιδρυτριών Ενώσεων, δηλαδή συνολικά πενήντα έξι (56) ομάδες, προβιβάζονται στη Γ΄
Εθνική κατηγορία για την περίοδο 2019 – 2020.
Σε περίπτωση που μία πρωταθλήτρια Α΄ κατηγορίας τοπικού πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. (ή
δευτεραθλήτρια προκειμένου περί των τριών ιδρυτριών Ενώσεων) δικαιούμενη να προβιβαστεί
δεν δηλώσει συμμετοχή για οποιοδήποτε λόγο στο ως άνω πρωτάθλημα, τότε αντικαθίσταται
από την δευτεραθλήτρια και αν αυτή επίσης δεν μπορεί ή δεν δηλώσει συμμετοχή, από την
τριταθλήτρια. Αν υπάρξουν δικαιούχες ομάδες που δεν δηλώσουν συμμετοχή και δεν υπάρξει η
δυνατότητα να αντικατασταθούν με τον εδώ προβλεπόμενο τρόπο, τότε δεν συμπληρώνονται
με άλλο τρόπο και το πρωτάθλημα διεξάγεται με λιγότερες ομάδες.
«Ειδικό πρωτάθλημα» για τον προβιβασμό στη Β΄ Εθνική Κατηγορία (Football League)
Μετά το πέρας της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί «ειδικό πρωτάθλημα»
για τον προβιβασμό των τεσσάρων (4) ομάδων στη Football League για την περίοδο 2019 –
2020.
Οι όροι διεξαγωγής του εν λόγω πρωταθλήματος θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της
κατάθεσης των δηλώσεων συμμετοχής και τον καταρτισμό των ομίλων.
Άρθρο 15. Ειδικές αναλογίες υποβιβασμού/προβιβασμού
Αν στη διαδικασία υποβιβασμού/προβιβασμού ανάμεσα στη Football League και στη Γ΄ Εθνική
κατηγορία από την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 και μετέπειτα απαιτηθεί, για λόγους
αναδιάρθρωσης του αριθμού των ομάδων της Football League, διαφορετική αναλογία
υποβιβασμού/προβιβασμού αυτή θα διαμορφωθεί με βάση τα δεδομένα εκείνης της περιόδου
και θα ανταποκρίνεται στις αναγκαίες αριθμητικές διορθώσεις και μεταβολές.
Άρθρο 16. Καταρτισμός Ομίλων
Οι όμιλοι του πρωταθλήματος θα συγκροτηθούν με γεωγραφικά κριτήρια όπου αυτό είναι
εφικτό. Αν ο αριθμός των ομάδων μιας Ένωσης είναι μεγαλύτερος από τέσσερις αυτές θα
κατανεμηθούν, εάν απαιτείται, είτε με δική τους επιθυμία, είτε με κλήρωση σε περισσότερους
του ενός ομίλους.
Άρθρο 17: Τελικές διατάξεις
Η οικονομική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο., το Παράρτημα Α και οι όποιες σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.
της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης την οποία και
συμπληρώνουν.
Για ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, από την οικονομική εγκύκλιο και από τις
διατάξεις των κανονισμών της Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέμα που θα παρουσιαστεί και δεν
καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο πλαίσιο του καταστατικού της και του ορθού και
του δίκαιου.
Αθήνα, 05.07.2018
Για την Ε.Π.Ο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ                      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΔΩ 

Δείτε επίσης...

Χωρίς κατηγορία

ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 10, ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΚ. 74133 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2831050865 FAX : 2831026254 e-mail: epsr@otenet.gr

Ανακοινώσεις 2019-20

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΣ Ε.Π.Σ.Ρεθύμνου. ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ Σας Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.19635/2018 έγγραφο της ΕΙΠ το οποίο σας κοινοποιήσαμε, για την εξασφάλιση...

Ανακοινώσεις 2019-20

Ορισμοί διαιτητών Α΄Φάσης Κυπέλλου Ρεθύμνου Πραγματοποιήθηκε ο ορισμός των διαιτητών της Α΄Φάσης των επαναληπτικών αγώνων του Κυπέλλου. Το πρόγραμμα και οι ορισμοί  Σάββατο 15...

Ανακοινώσεις 2019-20

Πρόσκληση του Ενωσιακού προπονητή Μιχάλη Βουράκη για προεπιλογή ποδοσφαιριστών για τη στελέχωση των Μικτών ομάδων Ρεθύμνου Ο Νέος Ενωσιακός προπονητής κ.ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΑΚΗΣ καλεί τους παρακάτω ποδ/στές...