Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ανακοινώσεις 2019-20

Η Προκήρυξη Της Γ΄Εθνικής Κατηγορίας 2019-2020

Η Προκήρυξη της Γ΄Εθνικής Κατηγορίας όπως αναρτήθηκε στο σαιτ της Ε.Π.Ο για τη σεζον 2019-2010
 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 – 2020
  Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
  αφού έλαβε υπόψη :
  α. Το Καταστατικό της
  β. Τους Κανονισμούς της
  γ. Την από 27.06.2019 απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. (Νο 22/27.06.2019).
  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
  Τους αγώνες του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου
  2019 – 2020
  Άρθρο 1. Προκήρυξη / Αρμοδιότητα
  Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας,
  και των ομάδων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας.
  Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην
  Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της ομάδας.
  Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δε γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των
  προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.
  Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής
  κατηγορίας ανήκει στην Επιτροπή Διοργανώσεων και στην Υποεπιτροπή της Γ΄ Εθνικής
  κατηγορίας ( εφεξής « η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.
  Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής
  Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας διεξάγονται
  σύμφωνα με τις διατάξεις:
  α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της
  F.I.F.A.,
  β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.,
  γ. των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν
  προβλέπονται από την παρούσα
  δ. και συμπληρωματικά των αποφάσεων της Επιτροπής.
  Άρθρο 3. Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη
  Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε οκτώ (8) ομίλους. Ο αριθμός των σωματείων κάθε ομίλου θα
  καθοριστεί με βάση τον αριθμό των σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχή.
  Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Δευτέρα 05
  Αυγούστου 2019 και ώρα 15:30, Δήλωση Συμμετοχής (πρωτότυπη) σε ειδικό έντυπο, που θα
  γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Η Δήλωση
  πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο των πεντακοσίων (500) ευρώ.
  Στην περίπτωση που το σωματείο – πρωταθλητής δεν δηλώσει συμμετοχή στην ανωτέρω
  ημερομηνία, τότε το δεύτερο σωματείο στην βαθμολογική κατάταξη που έχει δικαίωμα να το
  αντικαταστήσει, μπορεί να υποβάλει Δήλωση Συμμετοχής έως την Τετάρτη 07 Αυγούστου
  2019 και ώρα 15:30.
  Εάν και το δεύτερο σωματείο δεν δηλώσει συμμετοχή στην ανωτέρω ημερομηνία, τότε το τρίτο
  σωματείο στην βαθμολογική κατάταξη που έχει δικαίωμα να το αντικαταστήσει, μπορεί να
  υποβάλει Δήλωση Συμμετοχής έως την Παρασκευή 09 Αυγούστου 2019 και ώρα 15:30.
  Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. το Συνυποσχετικό Διαιτησίας /
  Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του σωματείου/ομάδας περί της
  ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των
  οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένη.
  Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής
  δεν γίνεται δεκτή.
  Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως
  αυτά θα κοινοποιηθούν σε ειδικό έγγραφο στα σωματεία, με ευθύνη της Επιτροπής.
  Τα σωματεία, μαζί με την Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση μη οφειλής
  από την Ε.Π.Ο. και τις Ε.Π.Σ.
  Ως ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος ορίζεται η Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019.
  Άρθρο 4. Επικοινωνία
  Τα σωματεία στη Δήλωση Συμμετοχής υποχρεωτικά θα αναφέρουν τον αριθμό F.A.X. Για κάθε
  αλλαγή του αριθμού αυτού θα ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η Ε.Π.Ο.
  Η αλληλογραφία της Ε.Π.Ο. με τα σωματεία της κατηγορίας δύναται να γίνει και με το
  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e – mail), σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 5 του Κ.Α.Π.
  Άρθρο 5. Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
  Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών
  και της προκήρυξης και αφορούν:
  α. στα σωματεία που μετέχουν στους αγώνες του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής
  κατηγορίας και
  β. σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτά με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται
  μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά και δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου.
  Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας τα σωματεία
  συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την
  επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
  Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε
  περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, εκτός των περιπτώσεων που
  προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης,
  ακολουθείται η διαδικασία και επιβάλλονται στην παραβάτρια ομάδα οι ποινές του άρθρου 35
  του Κ.Α.Π.
  Άρθρο 6. Γήπεδα / Ημέρα – ώρες έναρξης αγώνων
  Όλοι οι αγώνες της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας διεξάγονται σε ημέρες και ώρες που ορίζονται από
  την Επιτροπή και υποχρεωτικά, σε γήπεδα που θα διαθέτουν τη νόμιμη άδεια λειτουργίας και
  ακόμη τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της προκήρυξης.
  Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση. Για την έγκυρη συμμετοχή ενός σωματείου στο πρωτάθλημα της
  Γ΄ Εθνικής κατηγορίας πρέπει να δηλώνεται ένα γήπεδο ως κύρια έδρα υποχρεωτικά και ένα
  δεύτερο γήπεδο ως εναλλακτική έδρα υποχρεωτικά εφόσον αυτό είναι εφικτό.
  Σωματείο που δεν διαθέτει γήπεδο με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές δεν θα γίνεται
  δεκτό στο πρωτάθλημα.
  Σε περίπτωση που το γήπεδο-έδρα σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα,
  κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του
  σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα υποδεικνύεται από το σωματείο και θα βρίσκεται εντός των
  γεωγραφικών ορίων της Ένωσης στην οποία ανήκει το σωματείο και πληροί τους όρους της
  διοργάνωσης. Γήπεδο εκτός των ορίων της Ένωσης δεν μπορεί να δηλωθεί ως έδρα από ένα
  σωματείο, εκτός εάν ρητά του επιτραπεί από την Ε.Π.Ο. να το πράξει, (Καταστατικό άρθρο 78
  παρ. 4).
  Εάν ένα σωματείο δεν δηλώσει ή δεν μπορεί να δηλώσει άλλη έδρα τότε η Επιτροπή θα
  αποφασίζει για την έδρα διεξαγωγής του αγώνα.
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια δύναται να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το
  γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον
  είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξή του (άρθρο 10 του Κ.Α.Π.).
  Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων σωματείων για αλλαγή ημέρας ή και ώρας ή και γηπέδου, θα
  πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία δεκαπέντε (15) ημέρες απαραιτήτως πριν τον
  αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει τη βασιμότητα ή μη
  του αιτήματος, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για τον σωστό προγραμματισμό και την
  έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
  Τα σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του
  προγράμματος στα κοινοτικά – δημοτικά και εθνικά γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και
  στις οικείες αστυνομικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά και με ασφάλεια οι αγώνες.
  Τα σωματεία έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα δηλώσουν ως έδρες τους,
  τα οποία θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λάβουν άδεια
  διεξαγωγής αγώνα από την Αρμόδια Περιφέρεια, την οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν
  υποχρεωτικά στο Διαιτητή (άρθρο 9 του Κ.Α.Π.) πριν την έναρξη του αγώνα, άλλως ο αγώνας
  δε διεξάγεται και επιβάλλονται στη γηπεδούχο ομάδα οι ποινές του άρθρου 21 του Κ.Α.Π.
  Άρθρο 7. Γιατρός αγώνα
  Η παρουσία γιατρού αγώνα στον αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να
  αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού
  Συλλόγου ή σφραγίδα). Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα του
  γηπεδούχου Σωματείου, στο οποίο επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 21
  παρ. 3 περ. ΙΙ του Κ.Α.Π., (άρθρο 16 του Κ.Α.Π.).
  Άρθρο 8. Διαιτητές
  Στους αγώνες του εν λόγω Πρωταθλήματος δύναται να ορίζεται και τέταρτος (4ος
  ) Διαιτητής
  όπου η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο.
  Σε κάθε περίπτωση ο τέταρτος (4ος
  ) Διαιτητής δύναται να είναι από την οικεία Ένωση του
  γηπεδούχου σωματείου.
  Εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, το σύνολο της
  δαπάνης διαιτησίας, (αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και διαμονής διαιτητή, βοηθών,
  παρατηρητή διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα), ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα.
  Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0 – 3 και το
  γηπεδούχο σωματείο τιμωρείται με χρηματική ποινή χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
  Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στην διοργανώτρια, δεν
  ορίζονται οι αγώνες του σωματείου αυτού και κατακυρώνονται υπέρ του αντιπάλου σωματείου,
  (άρθρο 12 παρ. 9 η του Κ.Α.Π.).
  Άρθρο 9. Παρατηρητές Διαιτησίας
  Στο εν λόγω Πρωτάθλημα, όσον αφορά τους εντός έδρας αγώνες των Νησιώτικων σωματείων,
  δύνανται να ορίζονται από την Κ.Ε.Δ. πιστοποιημένοι στην Ε.Π.Ο. Παρατηρητές Διαιτησίας, από
  την οικεία Ένωση του γηπεδούχου σωματείου.
  Άρθρο 10. Προπονητές
  Σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 11 του Κανονισμού Προπονητών ποδοσφαίρου, όλα τα
  σωματεία Γ΄ Εθνικής είναι υποχρεωμένα να απασχολούν πρώτο Προπονητή, κάτοχο
  Διπλώματος σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό.
  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του δελτίου πιστοποίησης το οποίο είναι
  αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
  της Ε.Π.Ο. (http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42944).
  Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν την ταυτότητα τριετίας σε ισχύ και το δελτίο
  πιστοποίησης προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο.
  Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται
  στην Ε.Π.Ο. (τμήμα προπονητών), εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται
  οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.
  Άρθρο 11. Ποδοσφαιριστές
  Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Κ.Α.Π.
  Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε
  σωματείου και καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που δικαιούνται να
  αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες, (άρθρο 19 παρ. 12 του Κ.Α.Π.).
  Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως τεσσάρων (4)
  ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες, (άρθρο
  19 παρ. 12 του Κ.Α.Π.).
  Για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε όλη την διάρκεια
  του αγώνα, ενός (1) ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των δεκαεννέα (19) ετών, γεννηθέντες
  την 01.01.2000 και εντεύθεν.
  Η μη τήρηση της παρούσας πρόβλεψης συνιστά αντικανονική συμμετοχή και χορηγεί το
  δικαίωμα υποβολής ενστάσεως (άρθρο 23 παρ. 1ε του Κ.Α.Π.).
  Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως πέντε (5)
  ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα τριών (33) ετών (άρθρο 19 παρ. 16 του Κ.Α.Π.).
  Για το πρωτάθλημα της περιόδου 2019 – 2020 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι
  γεννηθέντες πριν από την 01.01.1987 και στην εν λόγω περίπτωση η μη τήρηση της παρούσας
  πρόβλεψης συνιστά αντικανονική συμμετοχή (άρθρο 23 του Κ.Α.Π.).
  Στους αγώνες του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας επιτρέπεται, σε όλη την διάρκεια
  του αγώνα, η αντικατάσταση μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών (άρθρο 16 του Κ.Α.Π.).
  Όλα τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν την ατομική κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή
  τις οποίες θα επιδεικνύουν στον Διαιτητή.
  Άρθρο 12. Ομάδες Υποδομής
  Όλα τα σωματεία υποχρεούνται να συμμετέχουν, με μία τουλάχιστον ομάδα (Κ-12 ή Κ-14 ή Κ16 ή Κ-18), στο πρωτάθλημα υποδομών της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκουν.
  Κάθε σωματείο υποχρεούται, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας ,
  να υποβάλει στην Ε.Π.Ο. (υπόψη της Επιτροπής) αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής στο ως
  άνω πρωτάθλημα. Εάν οι Ε.Π.Σ. δεν έχουν ξεκινήσει την διαδικασία για την έναρξη των
  πρωταθλημάτων τους και ως εκ τούτου τα σωματεία δεν έχουν αντίγραφο της δήλωσης
  συμμετοχής, υποχρεούνται να καταθέσουν αντ’ αυτής υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.
  1599/1986) με την οποία θα βεβαιώνουν ότι, θα συμμετάσχουν στο ως άνω πρωτάθλημα.
  Σε περίπτωση που ένα σωματείο δεν συμμετάσχει σε ένα πρωτάθλημα υποδομής της Ε.Π.Σ.,
  του επιβάλλεται χρηματική ποινή 3.000,00 ευρώ και χάνει κάθε αγώνα με τέρματα 0 – 3 εφόσον
  υποβληθεί ένσταση κατ’ άρθρο 23 του Κ.Α.Π. από το αντίπαλο σωματείο.
  Άρθρο 13. Έπαθλα πρωταθλήματος
  Στην πρωταθλήτρια ομάδα κάθε ομίλου θα απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλια για τους
  ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της.
  Άρθρο 14. Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα
  Τα Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα ανήκουν στα σωματεία και η διαδικασία παραχώρησή τους από
  τα σωματεία στον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δικαιούχο φορέα, περιγράφεται στο άρθρο 29
  του Κ.Α.Π.
  Άρθρο 15. Προβιβασμός – Υποβιβασμός
  Προβιβασμός στη Football League
  Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων, θα προβιβαστούν στη Football League
  τέσσερις ομάδες, που θα προκύψουν από αγώνες μπαράζ. Συνολικά θα προβιβαστούν
  τέσσερις (4) Ομάδες.
  Αν μία ή περισσότερες ομάδες που δικαιούται να αγωνιστούν στην Football League
  παραιτηθούν για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα που ακολουθεί
  ή δεν δηλώσουν συμμετοχή ή δεν λάβουν την απαιτούμενη για την συμμετοχή τους
  αδειοδότηση, ή αν μία ή περισσότερες από τις δικαιούμενες να προβιβασθούν ομάδες από την
  Γ΄ Εθνική ερασιτεχνική κατηγορία στην Β΄ Εθνική επαγγελματική κατηγορία (Football League)
  δεν καταφέρουν να συστήσουν ΠΑΕ ή δεν λάβουν την προβλεπόμενη αδειοδότηση, τότε το
  δικαίωμα για προβιβασμό αποκτούν οι τέσσερις (4) Ομάδες που δεν θα έχουν προβιβασθεί από
  τους διπλούς αγώνες προβιβασμού, με σειρά κατάταξης, που θα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με
  την βαθμολογία που θα έχουν συγκεντρώσει στους ομίλους που η καθεμία συμμετείχε και την
  κατάταξή τους σε σχετικό πίνακα, με το κριτήριο του άρθρου 20 παρ. 10 του Κ.Α.Π.
  Παραμονή στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία/Υποβιβασμός στις Ε.Π.Σ.
  Ο αριθμός των σωματείων, συνολικός και ανά Όμιλο, που θα υποβιβαστούν στο τέλος της
  αγωνιστικής περιόδου στα πρωταθλήματα ευθύνης των ΕΠΣ, θα αποφασιστεί από την Ε.Π.Ο.
  μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δηλώσεων συμμετοχής, και θα αναφέρονται στην
  συμπληρωματική Προκήρυξη που θα βγει, η οποία θα ενσωματωθεί στο παρόν άρθρο.
  Προβιβασμός από Ε.Π.Σ.
  Οι πενήντα τρεις (53) πρωταθλήτριες ομάδες των Ε.Π.Σ. και οι τρεις (3) δευτεραθλήτριες ομάδες
  των ιδρυτριών Ενώσεων, δηλαδή συνολικά πενήντα έξι (56) ομάδες, προβιβάζονται στη Γ΄
  Εθνική κατηγορία για την περίοδο 2020 – 2021.
  Σε περίπτωση που μία πρωταθλήτρια Α΄ κατηγορίας τοπικού πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. (ή
  δευτεραθλήτρια προκειμένου περί των τριών ιδρυτριών Ενώσεων) δικαιούμενη να προβιβαστεί
  δεν δηλώσει συμμετοχή για οποιοδήποτε λόγο στο ως άνω πρωτάθλημα, τότε αντικαθίσταται
  από την δευτεραθλήτρια και αν αυτή επίσης δεν μπορεί ή δεν δηλώσει συμμετοχή, από την
  τριταθλήτρια. Αν υπάρξουν δικαιούχες ομάδες που δεν δηλώσουν συμμετοχή και δεν υπάρξει η
  δυνατότητα να αντικατασταθούν με τον εδώ προβλεπόμενο τρόπο, τότε δεν συμπληρώνονται
  με άλλο τρόπο και το πρωτάθλημα διεξάγεται με λιγότερες ομάδες.
  Αγώνες Πρωταθλητών για τον προβιβασμό στη (Football League)
  Μετά το πέρας της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος και την οριστική βαθμολογική
  κατάταξη των Ομάδων, θα διεξαχθούν αγώνες μπαράζ για τον προβιβασμό των τεσσάρων (4)
  από τις οκτώ (8) Πρωταθλήτριες Ομάδες στη Football League για την περίοδο 2020 – 2021, με
  τους εξής όρους:
  α. θα πάρουν μέρος σε αυτό οι πρώτες Ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης της
  κανονικής περιόδου κάθε Ομίλου. Συνολικά θα πάρουν μέρος οχτώ (8) Ομάδες.
  β. Θα σχηματιστούν τέσσερα (4) ζευγάρια τα οποία θα προκύψουν μετά από κλήρωση χωρίς
  περιορισμούς.
  γ. Οι αγώνες που θα διεξαχθούν για κάθε ζευγάρι θα είναι διπλοί (εντός – εκτός έδρας) και ο
  νικητής θα έχει δικαίωμα προβιβασμού. Συνολικά θα διεξαχθούν οκτώ (8) αγώνες.
  δ. Στους εν λόγω αγώνες ισχύουν οι γενικοί κανόνες της FIFA UEFA που αφορούν τους
  διπλούς αγώνες πρόκρισης – αποκλεισμού. Δηλαδή υπερισχύει το εκτός έδρας τέρμα και σε
  περίπτωση ομοίων αποτελεσμάτων ακολουθεί ημίωρη παράταση και πέναλτι.
  ε. Οι τέσσερις νικήτριες Ομάδες θα προβιβαστούν στη Football League. Συνολικά θα
  προβιβαστούν τέσσερις (4) Ομάδες.
  στ. Οι ηττημένες Ομάδες θα παραμείνουν στη Γ΄ Εθνική ερασιτεχνική κατηγορία για την περίοδο
  2020 – 2021.
  ζ. Σε περίπτωση που χρειαστεί να συμπληρωθούν οι Ομάδες της Football League από τις
  υπόλοιπες τέσσερις (4) Ομάδες που δεν προβιβάστηκαν, θα γίνει εφαρμογή του άρθρου 20
  παρ. 10 του Κ.Α.Π. στους Ομίλους που συμμετείχαν με τα δεδομένα που είχαν στην τελική
  βαθμολογική τους κατάταξη.
  Άρθρο 16. Ειδικές αναλογίες υποβιβασμού/προβιβασμού
  Αν στη διαδικασία υποβιβασμού/προβιβασμού ανάμεσα στη Football League και στη Γ΄ Εθνική
  κατηγορία από την αγωνιστική περίοδο 2021 – 2022 και μετέπειτα απαιτηθεί, για λόγους
  αναδιάρθρωσης του αριθμού των ομάδων της Football League, διαφορετική αναλογία
  υποβιβασμού/προβιβασμού αυτή θα διαμορφωθεί με βάση τα δεδομένα εκείνης της περιόδου
  και θα ανταποκρίνεται στις αναγκαίες αριθμητικές διορθώσεις και μεταβολές.
  Άρθρο 17. Καταρτισμός Ομίλων
  Οι όμιλοι του πρωταθλήματος θα συγκροτηθούν με γεωγραφικά κριτήρια όπου αυτό είναι
  εφικτό. Αν ο αριθμός των ομάδων μιας Ένωσης είναι μεγαλύτερος από τέσσερις αυτές θα
  κατανεμηθούν, εάν απαιτείται, είτε με δική τους επιθυμία, είτε με απόφαση της Επιτροπής, σε
  περισσότερους του ενός ομίλους.
  Άρθρο 18: Τελικές διατάξεις
  Η οικονομική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο., το Παράρτημα Α και οι όποιες σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.
  της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης την οποία και
  συμπληρώνουν.
  Για ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, από την οικονομική εγκύκλιο και από τις
  διατάξεις των κανονισμών της Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέμα που θα παρουσιαστεί και δεν
  καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της
  Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο πλαίσιο του καταστατικού της και του ορθού και
  του δίκαιου.
  Αθήνα, 27.06.2019
  Για την Ε.Π.Ο.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ

Δείτε επίσης...

Ανακοινώσεις 2019-20

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΣ Ε.Π.Σ.Ρεθύμνου. ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ Σας Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.19635/2018 έγγραφο της ΕΙΠ το οποίο σας κοινοποιήσαμε, για την εξασφάλιση...

Ανακοινώσεις 2019-20

Πρόσκληση του Ενωσιακού προπονητή Μιχάλη Βουράκη για προεπιλογή ποδοσφαιριστών για τη στελέχωση των Μικτών ομάδων Ρεθύμνου Ο Νέος Ενωσιακός προπονητής κ.ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΑΚΗΣ καλεί τους παρακάτω ποδ/στές...

Χωρίς κατηγορία

ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 10, ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΚ. 74133 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2831050865 FAX : 2831026254 e-mail: epsr@otenet.gr

Ανακοινώσεις 2019-20

Ορισμοί διαιτητών Α΄Φάσης Κυπέλλου Ρεθύμνου Πραγματοποιήθηκε ο ορισμός των διαιτητών της Α΄Φάσης των επαναληπτικών αγώνων του Κυπέλλου. Το πρόγραμμα και οι ορισμοί  Σάββατο 15...